ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015

Naliczanie i odprowadzanie odpisu na ZFŚS

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Fundusz) nie jest obligatoryjnie tworzony u wszystkich pracodawców. Obowiązkowo tworzą go tylko pracodawcy wskazani w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Inni mogą go prowadzić na zasadzie dobrowolności. Działalność Funduszu wymaga wykonywania szeregu czynności, w tym m.in. naliczania i odprowadzania odpisu, a także gospodarowania jego środkami.

Naliczanie i odprowadzanie odpisu na ZFŚS
rys. Naliczanie i odprowadzanie odpisu na ZFŚS

Odpisy na Fundusz

Obowiązkowo Fundusz tworzą, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników, pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Powinność ta dotyczy również pracodawców spoza sfery budżetowej, zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Przy czym mogą oni postanowić o nietworzeniu Funduszu, dając temu wyraz w układzie zbiorowym pracy bądź w regulaminie wynagradzania. Mali pracodawcy, zatrudniający mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą fakultatywnie tworzyć Fundusz lub wypłacać świadczenie urlopowe (art. 3 ust. 3 ustawy o zfśs).

W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o zfśs, układy zbiorowe pracy albo regulaminy wynagradzania u pracodawcy spoza sfery budżetowej, zatrudniającego co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą dowolnie kształtować wysokość odpisu na Fundusz. Inaczej jest w przypadku pracodawców należących do sfery budżetowej. Dokonują oni odpisów na Fundusz w wysokości określonej w powołanej ustawie. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Natomiast odpis podstawowy na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych - wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Pracownicy młodociani mają odpis na Fundusz naliczany w zależności od roku nauki. Wynosi on w pierwszym roku nauki 5%, w drugim 6%, a w trzecim 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

W 2015 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej dla potrzeb naliczania odpisu na Fundusz, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r., wynoszące 2.917,14 zł. Ustawa o zfśs dopuszcza też możliwość dokonywania zwiększeń uznaniowych, np. na pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz na emerytów i rencistów. Zwiększenia te w zależności od ich rodzaju wynoszą 6,25% lub 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Naliczanie odpisów

Naliczania odpisu na Fundusz dokonuje się w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Zasady ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby… (Dz. U. z 2009 r. nr 43, poz. 349). W myśl § 1 powołanego rozporządzenia przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych u danego pracodawcy obejmuje pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, po przeliczeniu na pełny etat. Liczbę tę należy skorygować w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych.

W przypadku naliczania odpisu na Fundusz w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną podstawę stanowi liczba członków spółdzielni według stanu na dzień naliczenia Funduszu. Podobnie jak u innych pracodawców, liczbę członków spółdzielni należy skorygować zgodnie ze stanem w dniu 31 grudnia danego roku do faktycznej liczby członków zarejestrowanych w spółdzielni.

Przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym (obrachunkowym) sumuje się przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymaną sumę dzieli przez 12.

Przykład

W styczniu 2015 r. u pracodawcy było zatrudnionych 175 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 10 pracowników w szczególnych warunkach oraz 8 pracowników zatrudnionych na ¾ etatu. Pracodawca dokonuje zwiększenia odpisu na 15 pracowników o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Odpisy na Fundusz w 2015 r. wynoszą:

 • odpis podstawowy na zatrudnionych w normalnych warunkach:
  165 etatów + (8 osób × 3/4 etatu) × 1.093,93 zł = 187.062,03 zł,
   
 • odpis na zatrudnionych w szczególnych warunkach:
  10 etatów × 1.458,57 zł = 14.585,70 zł,
   
 • zwiększenie na pracowników o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności:
  15 osób × 182,32 zł = 2.734,80 zł.

Do 1 czerwca 2015 r. pracodawca ma obowiązek przekazać na konto Funduszu co najmniej 151.235,80 zł (75% × 201.647,73 zł). Natomiast do 30 września 2015 r. powinien przekazać 53.146,73 zł, tj. (201.647,73 zł - 151.235,80 zł) + 2.734,80 zł.

Odpis obligatoryjny w 2015 r.
na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy 37,5% 1.093,93 zł
na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych 50% 1.458,57 zł
na jednego pracownika młodocianego:
 - I rok nauki 5% 145,86 zł
 - II rok nauki 6% 175,03 zł
 - III rok nauki 7% 204,20 zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111)

www.ZFSS.pl - Tworzenie i rezygnacja z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60