ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016

Ewidencja księgowa wpłaty drugiej raty odpisu na ZFŚS dokonywanej do 30 września 2016 r.

Od dwóch lat wraz ze wzrostem zatrudnienia tworzymy ZFŚS. W roku ubiegłym w marcu przekazaliśmy na wyodrębniony rachunek Funduszu całą kwotę odpisu, natomiast w bieżącym roku jedynie około 80%. Czy w związku z tym obowiązuje nas wrześniowy termin przekazania pozostałej kwoty? Jak ewidencjonować taką ratalną płatność?

Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń ZFŚS, naliczonych na dany rok kalendarzowy, pracodawca jest zobowiązany przekazać na rachunek bankowy Funduszu w terminie do 30 września. Jednak 75% równowartości odpisów należy przekazać do 31 maja danego roku. Jeżeli zatem na wyodrębniony rachunek Funduszu przekazano dotychczas 80% odpisu, to pozostałe 20% należy wpłacić w terminie do 30 września br.

Przypomnijmy, że obowiązek tworzenia oraz zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800), zwana dalej ustawą o ZFŚS. Według przepisów tej ustawy, ZFŚS tworzą:

a) pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (którzy jednak mogą zrezygnować z jego tworzenia na podstawie art. 4 ustawy o ZFŚS),

b) bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników w każdym roku kalendarzowym - pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.


WAŻNE:
Pracodawcy spoza sfery budżetowej zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą tworzyć ZFŚS lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe. Pracodawcy ci mają również możliwość zrezygnowania z tworzenia ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego na warunkach określonych ustawą.


Zrezygnować z tworzenia funduszu (i wypłaty świadczenia urlopowego) mogą m.in. pracodawcy pozabudżetowi zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, ale jednocześnie co najmniej 20 pracowników w ujęciu osobowym. Jeżeli są oni objęci układem zbiorowym pracy, wówczas postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w układzie zbiorowym pracy. Jeżeli u takich pracodawców pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w regulaminie wynagradzania (por. art. 3 ust. 3b ustawy o ZFŚS).

ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Sposób ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 349).

Wskazniki i stawki Obowiązujące kwoty odpisów dostępne są
w serwisie www.wskazniki.gofin.pl

Według ustawy o ZFŚS, równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy pracodawca jest zobowiązany przekazać na rachunek bankowy ZFŚS w terminie do 30 września. Przy czym w terminie do 31 maja pracodawca przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów. Przypominamy więc, że 30 września 2016 r. mija termin przekazania pozostałej części środków na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby przelewu dokonać jednorazowo na początku roku lub środki na rachunek bankowy ZFŚS przekazywać miesięcznie, zachowując jednocześnie wymienione wyżej terminy.

paragraf Jak wynika z art. 6 ust. 1 ustawy o ZFŚS, dokonywane przez przedsiębiorcę odpisy podstawowe i różnego rodzaju zwiększenia na ZFŚS obciążają koszty działalności pracodawcy.

Ze względu na fakt, że odpis na ZFŚS dotyczy całego roku, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości, wskazane jest rozliczać go w czasie za pomocą czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W przypadku prowadzenia ewidencji kosztów tylko na kontach zespołu 4 lub w zespole 4 i 5, odpis na ZFŚS można ująć następująco:

   1) zarachowanie w koszty kwoty całorocznego odpisu
        na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
      - Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia",
      - Ma konto 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych";
   2) przeniesienie kosztów do rozliczenia w czasie:
      - Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Całoroczny odpis na ZFŚS w jednostce prowadzącej ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 5 można ująć następująco:

      - Wn konto 64-0,
      - Ma konto 85-0.

Zaliczenie części odpisu w ciężar kosztów bieżącego okresu następuje z kolei zapisem:

   1) w przypadku prowadzenia ewidencji kosztów tylko
        na kontach zespołu 4:
      - Wn konto 49,
      - Ma konto 64-0;
   2) w przypadku prowadzenia ewidencji kosztów na kontach
        zespołu 4 i 5 lub tylko na kontach zespołu 5:
      - Wn konto zespołu 5,
      - Ma konto 64-0.

Zgodnie z wymaganiami ustawy o ZFŚS, pracodawca gromadzi środki pieniężne ZFŚS na odrębnym rachunku bankowym. W związku z tym w księgach rachunkowych wyodrębnia się np. konto 13-5/0 "Rachunek bankowy wyodrębnionych środków ZFŚS".

Przekazanie równowartości odpisów na ZFŚS na wyodrębniony rachunek bankowy tego funduszu z rachunku bieżącego jednostki, w tym środków przekazywanych do 30 września br., może przebiegać zapisem:

      - Wn konto 13-5/0 "Rachunek bankowy wyodrębnionych
         środków ZFŚS",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

www.ZFSS.pl - Tworzenie i rezygnacja z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60