ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016

Zapisy księgowe dotyczące tworzenia oraz wykorzystania środków ZFŚS

Jak należy księgować koszty dotyczące tworzenia ZFŚS oraz wykorzystania tych środków w jednostce prowadzącej konta zespołu 4 i 5?

Koszty związane z tworzeniem i administrowaniem środkami ZFŚS ewidencjonuje się na kontach zespołu 4 i 5. Wydatki socjalne rozliczane są, co do zasady, poprzez obciążenie ZFŚS.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS), Dz. U. z 2015 r. poz. 111 ze zm., obowiązek tworzenia ZFŚS dotyczy pracodawców:

  • zatrudniających na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz
     
  • prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Pozostali pracodawcy mogą, lecz nie muszą tworzyć ZFŚS. Zamiennie mogą (lecz nie muszą) wypłacać świadczenie urlopowe.

W myśl art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS, w zakres działalności socjalnej wchodzą usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

W przypadku podmiotów tworzących ZFŚS, koszty i przychody związane z działalnością socjalną nie obciążają kosztów jednostki, lecz ZFŚS.

Koszty działalności operacyjnej pracodawcy obciążają jedynie wydatki związane z tworzeniem ZFŚS, czyli odpisami na ZFŚS oraz dopuszczalnymi zwiększeniami (por. art. 6 ustawy o ZFŚS). Koszty działalności operacyjnej obciążają również koszty bankowe związane z wyodrębnionym kontem ZFŚS.

Na etapie tworzenia ZFŚS koszty z tytułu odpisów nie są jeszcze związane z działalnością socjalną. Z celem socjalnym mamy do czynienia dopiero przy wydatkach finansowanych z samego Funduszu. Zgodnie z art. 8 ustawy o ZFŚS, zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Przy uwzględnieniu zasad określonych ww. ustawą o ZFŚS, ewidencja księgowa tworzenia oraz wykorzystania środków ZFŚS, w jednostce prowadzącej ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5, przebiegać może następująco:

1. Zarachowanie w koszty kwoty całorocznego odpisu na ZFŚS:
      - Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia",
      - Ma konto 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych".
2. Przeniesienie kosztów do rozliczenia w czasie:
      - Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".
3. Zaliczenie części odpisu w ciężar kosztów bieżącego okresu:
      - Wn konto zespołu 5,
      - Ma konto 64-0.
4. Przekazanie równowartości odpisów na ZFŚS na wyodrębniony rachunek bankowy tego funduszu z rachunku bieżącego:
      - Wn konto 13-5/0 "Rachunek bankowy wyodrębnionych środków ZFŚS",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".
5. Koszty bankowe dotyczące wyodrębnionego rachunku bankowego ZFŚS:
      - Wn konto 40-2 "Usługi obce" lub konto zespołu 5,
      - Ma konto 13-5/0
oraz przeniesie kosztów na konto zespołu 5:
      - Wn konto 55 "Koszty zarządu",
      - Ma konto 49.
6. Refundacja (zwrot) pobranych opłat:
      - Wn konto 13-5/0,
       - Ma konto 13-0.
7. Odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym ZFŚS zwiększające środki tego funduszu:
      - Wn konto 13-5/0,
       - Ma konto 85-0.
8. Wydatki socjalne sfinansowane z ZFŚS:
   świadczenia pieniężne na rzecz osób uprawnionych, w tym zapomogi:
      - Wn konto 85,
       - Ma konto 10 "Kasa", konto 13-5/0, konto 23 "Rozrachunki z pracownikami";
   • świadczenia rzeczowe na rzecz osób uprawnionych:
      - Wn konto 85,
       - Ma konto 23, konto 30 "Rozliczenie zakupu", konto 31 "Materiały", konto 33 "Towary".

Dodajmy, iż na koncie przeznaczonym do ewidencji pozostałych kosztów operacyjnych ujmuje się koszty poniesione na utrzymanie zakładowych obiektów socjalnych, do których zalicza się ośrodki wczasowe i kolonijne, domy wypoczynkowe, sanatoria, ogrody działkowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, żłobki, kluby dziecięce i przedszkola oraz obiekty służące działalności kulturalnej.

Koszty proste związane z utrzymaniem obiektów socjalnych, w księgach rachunkowych jednostki prowadzącej ewidencję na kontach zespołu 4 i 5, mogą zostać ujęte zapisem:

      - Wn konto 40 "Koszty rodzajowe" (z odpowiednim odniesieniem do poszczególnych kosztów
          na właściwe konta analityczne),
      - Ma różne konta zespołu 0, 1, 2, 3;
równocześnie odnosi się je na konto zespołu 5, np. na konto 53 "Koszty działalności pomocniczej", zapisem:
      - Wn konto 53 "Koszty działalności pomocniczej" (w analityce: Koszty utrzymania obiektów socjalnych),
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Na koniec okresu sprawozdawczego, np. miesiąca koszty zakładowych obiektów socjalnych zgromadzone np. na koncie 53 "Koszty działalności pomocniczej" podlegają odniesieniu na konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne":

      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne" (w analityce: Koszty utrzymania zakładowych
          obiektów socjalnych),
      - Ma konto 53 "Koszty działalności pomocniczej".

W jednostkach prowadzących rachunek zysków i strat w wersji porównawczej powyższe przeksięgowanie kosztów odbywa się z wykorzystaniem kont 79-0 "Obroty wewnętrzne" i 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych":

      - Wn konto 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych",
      - Ma konto 53 "Koszty działalności pomocniczej"
oraz równocześnie:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne" (w analityce: Koszty utrzymania zakładowych
          obiektów socjalnych),
      - Ma konto 79-0 "Obroty wewnętrzne".

Koszty bezpośrednie dotyczące świadczonych w tych obiektach usług socjalnych ujmuje się od razu w momencie ich poniesienia na koncie 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne", z pominięciem kosztów rodzajowych oraz konta zespołu 5. Są to w szczególności koszty zużycia materiałów, wyposażenia pomieszczeń oddanych do dyspozycji osób korzystających z usług, utrzymania czystości, oświetlenia i ogrzewania, wydanych artykułów żywnościowych, wynagrodzenia i świadczeń na rzecz pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy świadczonych usługach socjalnych.

Dodajmy, że jak wynika z art. 1 ust. 1 ustawy o ZFŚS, istnieje możliwość przeznaczenia środków Funduszu m.in. na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych.

W księgach rachunkowych kwota takiego dofinansowania może być zaewidencjonowana następująco:

      - Wn konto 85,
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne"
oraz jednocześnie przelew środków:
     - Wn konto 13-0,
     - Ma konto 13-5/0.

www.ZFSS.pl - Tworzenie i rezygnacja z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60