ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Działalność socjalna w firmie - Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 (264) z dnia 10.03.2010

Wysokość odpisów obligatoryjnych i fakultatywnych oraz terminy ich dokonywania

Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Przy czym odpis podstawowy na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. nr 237, poz. 1656), dalej wykonującego prace szczególne, wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej. Z kolei wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli było wyższe.

Oprócz odpisów obligatoryjnych ustawa umożliwia dokonanie odpisów fakultatywnych zwiększających Fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego:

 • zatrudnionego pracownika posiadającego znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 • emeryta i rencistę, nad którym pracodawca sprawuje opiekę socjalną.

Pracodawca rozpoczynający działalność w roku kalendarzowym, zobowiązany do utworzenia Funduszu, dokonuje odpisu na Fundusz od następnego roku kalendarzowego, chyba że rozpoczęcie działalności w roku kalendarzowym następuje w wyniku komercjalizacji, przejęcia, podziału lub połączenia zakładu (lub jego części) z równoczesnym przejęciem pracowników.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne, będące podstawą do wyliczenia odpisów na Fundusz, ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku. Obwieszczeniem z dnia 19 lutego 2010 r. Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2009 r. wyniosło 2.716,71 zł, a w drugim półroczu 2009 r. wyniosło 2.794,25 zł. Ponieważ przeciętne wynagrodzenie w drugim półroczu 2009 r. jest wyższe od przeciętnego wynagrodzenia z 2009 r., to stanowi ono podstawę do wyliczenia odpisu podstawowego na jednego pracownika w 2010 r.

Wysokość odpisu w 2010 r. wynosi:
 

Okres 2010 r. (zł)
Kwota przeciętnego wynagrodzenia

2.794,25

Podstawa prawna: (brak publikacji aktu prawnego)
Odpis podstawowy
na jednego zatrudnionego w warunkach normalnych 37,50%

1.047,84

na jednego zatrudnionego, wykonującego prace szczególne

50,00%

1.397,13

na jednego pracownika młodocianego:  

 

- I rok nauki 5,00%

139,71

- II rok nauki 6,00%

167,66

- III rok nauki 7,00%

195,60

Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)
na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

6,25%

174,64

na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę 6,25% 174,64

Ważne: Pracodawcy tworzący w danym roku Fundusz przekazują na jego rachunek pierwszą ratę odpisów podstawowych na ten rok, która wynosi co najmniej 75% równowartości odpisów całorocznych, w terminie do 31 maja każdego roku kalendarzowego. Do 30 września pracodawca przekazuje pozostałe środki na odpis podstawowy oraz całość odpisów dobrowolnych.

Ostatecznej korekty odpisów, według rzeczywistego średniorocznego zatrudnienia, dokonuje się w końcu roku kalendarzowego.

Zwracam uwagę! Jak już wspominaliśmy, pracodawca może - przy zachowaniu obowiązków formalnych i proceduralnych - ukształtować wysokość odpisu na niższym poziomie.
 

 

Przykład

 

Pracodawca zatrudnia część pracowników przy pracy o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych. Regulamin wynagradzania przewiduje, że odpis na Fundusz na tę grupę będzie się kształtował na poziomie analogicznym jak na pozostałych pracowników. Obniżenie w regulacjach zakładowych wysokości odpisu (przy dochowaniu przewidzianych prawem procedur) jest dopuszczalne na mocy art. 4 ustawy. Pracodawca pozostaje zatem w zgodzie z przepisami prawa w tym zakresie.
 

 

Przykład

 

Pracodawca zaplanował w bieżącym roku zatrudnienie na poziomie 112 pracowników, w tym 90 etatów dla pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach, 18 etatów dla wykonujących prace szczególne, 4 pracowników młodocianych w III roku nauki zawodu. Ponadto pracodawca obejmuje opieką socjalną 5 emerytów.

Odpis na Fundusz w br. kształtuje się następująco:

 • odpis podstawowy na zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach pracy: 94.305,60 zł (90 etatów x 1.047,84 zł),

 • odpis podstawowy na wykonujących prace szczególne: 25.148,34 zł (18 etatów x 1.397,13 zł),

 • odpis podstawowy na pracowników młodocianych w III roku nauki: 782,40 zł (4 osoby x 195,60 zł),

 • ogółem: 94.305,60 zł + 25.148,34 zł + 782,40 zł = 120.236,34 zł.

Ponadto pracodawca zamierza dokonać odpisu fakultatywnego na emerytów objętych opieką socjalną. W bieżącym roku wyniesie on 873,20 zł (5 osób x 174,64 zł).

Pracodawca przekaże w końcu maja br. na rachunek Funduszu kwotę 90.177,26 zł (75% x 120.236,34 zł), natomiast do 30 września 2010 r. kwotę 30.932,28 zł [(120.236,34 zł - 90.177,26 zł + 873,20 zł)]. W końcu grudnia dokona natomiast porównania stanu zatrudnienia planowanego z rzeczywistym i ewentualnej korekty na rachunku Funduszu.

Środki Funduszu mogą zostać zwiększone o:

 • wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej,

 • darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,

 • odsetki od środków Funduszu,

 • wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,

 • wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego,

 • przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych,

 • przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych w części nieprzeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów mieszkaniowych,

 • inne środki określone w odrębnych przepisach.

Za przychód ze sprzedaży lub likwidacji, o którym mowa powyżej, uważa się przychód ze sprzedaży lub likwidacji pomniejszony o koszty tej sprzedaży lub likwidacji. Zwiększenia te nie dotyczą pracodawców postawionych w stan upadłości lub likwidacji, z wyłączeniem przedsiębiorstw państwowych likwidowanych w celu prywatyzacji.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 lutego 2000 r. (sygn. akt I PKN 538/99, OSNP 2001/14/462) wyjaśnił, że obowiązek przekazania na Fundusz przychodów z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych dotyczy środków, które aktualnie służą działalności socjalnej, a nie tych, które służyły lub mogłyby jej służyć w przyszłości.
 

Ważne: Przedsiębiorcy mogą dodatkowo zwiększać środki Funduszu z zysku netto do podziału, a spółdzielnie - z nadwyżki bilansowej.

Środkami Funduszu administruje pracodawca. Administrowanie to polega nie tylko na dysponowaniu środkami Funduszu, lecz także na realizacji wynikających z ustawy obowiązków. Obejmuje zwłaszcza zapewnienie obsługi finansowej, kadrowej i technicznej funkcjonowania Funduszu w zakładzie pracy.

www.ZFSS.pl - Tworzenie i rezygnacja z Funduszu:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60