ZF¦S, fundusz socjalny, ¶wiadczenia socjalne, ¶wiadczenie urlopowe
lupa
A A A

Działalno¶ć socjalna w firmie - Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 (264) z dnia 10.03.2010

Wysoko¶ć odpisów obligatoryjnych i fakultatywnych oraz terminy ich dokonywania

Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższ±. Przy czym odpis podstawowy na jednego pracownika wykonuj±cego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. nr 237, poz. 1656), dalej wykonuj±cego prace szczególne, wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej. Z kolei wysoko¶ć odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli było wyższe.

Oprócz odpisów obligatoryjnych ustawa umożliwia dokonanie odpisów fakultatywnych zwiększaj±cych Fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego:

 • zatrudnionego pracownika posiadaj±cego znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawno¶ci,

 • emeryta i rencistę, nad którym pracodawca sprawuje opiekę socjaln±.

Pracodawca rozpoczynaj±cy działalno¶ć w roku kalendarzowym, zobowi±zany do utworzenia Funduszu, dokonuje odpisu na Fundusz od następnego roku kalendarzowego, chyba że rozpoczęcie działalno¶ci w roku kalendarzowym następuje w wyniku komercjalizacji, przejęcia, podziału lub poł±czenia zakładu (lub jego czę¶ci) z równoczesnym przejęciem pracowników.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne, będ±ce podstaw± do wyliczenia odpisów na Fundusz, ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” nie póĽniej niż do dnia 20 lutego każdego roku. Obwieszczeniem z dnia 19 lutego 2010 r. Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potr±cone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2009 r. wyniosło 2.716,71 zł, a w drugim półroczu 2009 r. wyniosło 2.794,25 zł. Ponieważ przeciętne wynagrodzenie w drugim półroczu 2009 r. jest wyższe od przeciętnego wynagrodzenia z 2009 r., to stanowi ono podstawę do wyliczenia odpisu podstawowego na jednego pracownika w 2010 r.

Wysoko¶ć odpisu w 2010 r. wynosi:
 

Okres 2010 r. (zł)
Kwota przeciętnego wynagrodzenia

2.794,25

Podstawa prawna: (brak publikacji aktu prawnego)
Odpis podstawowy
na jednego zatrudnionego w warunkach normalnych 37,50%

1.047,84

na jednego zatrudnionego, wykonuj±cego prace szczególne

50,00%

1.397,13

na jednego pracownika młodocianego:  

 

- I rok nauki 5,00%

139,71

- II rok nauki 6,00%

167,66

- III rok nauki 7,00%

195,60

Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)
na każd± osobę zatrudnion±, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawno¶ci

6,25%

174,64

na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę 6,25% 174,64

Ważne: Pracodawcy tworz±cy w danym roku Fundusz przekazuj± na jego rachunek pierwsz± ratę odpisów podstawowych na ten rok, która wynosi co najmniej 75% równowarto¶ci odpisów całorocznych, w terminie do 31 maja każdego roku kalendarzowego. Do 30 wrze¶nia pracodawca przekazuje pozostałe ¶rodki na odpis podstawowy oraz cało¶ć odpisów dobrowolnych.

Ostatecznej korekty odpisów, według rzeczywistego ¶redniorocznego zatrudnienia, dokonuje się w końcu roku kalendarzowego.

Zwracam uwagę! Jak już wspominali¶my, pracodawca może - przy zachowaniu obowi±zków formalnych i proceduralnych - ukształtować wysoko¶ć odpisu na niższym poziomie.
 

 

Przykład

 

Pracodawca zatrudnia czę¶ć pracowników przy pracy o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych. Regulamin wynagradzania przewiduje, że odpis na Fundusz na tę grupę będzie się kształtował na poziomie analogicznym jak na pozostałych pracowników. Obniżenie w regulacjach zakładowych wysoko¶ci odpisu (przy dochowaniu przewidzianych prawem procedur) jest dopuszczalne na mocy art. 4 ustawy. Pracodawca pozostaje zatem w zgodzie z przepisami prawa w tym zakresie.
 

 

Przykład

 

Pracodawca zaplanował w bież±cym roku zatrudnienie na poziomie 112 pracowników, w tym 90 etatów dla pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach, 18 etatów dla wykonuj±cych prace szczególne, 4 pracowników młodocianych w III roku nauki zawodu. Ponadto pracodawca obejmuje opiek± socjaln± 5 emerytów.

Odpis na Fundusz w br. kształtuje się następuj±co:

 • odpis podstawowy na zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach pracy: 94.305,60 zł (90 etatów x 1.047,84 zł),

 • odpis podstawowy na wykonuj±cych prace szczególne: 25.148,34 zł (18 etatów x 1.397,13 zł),

 • odpis podstawowy na pracowników młodocianych w III roku nauki: 782,40 zł (4 osoby x 195,60 zł),

 • ogółem: 94.305,60 zł + 25.148,34 zł + 782,40 zł = 120.236,34 zł.

Ponadto pracodawca zamierza dokonać odpisu fakultatywnego na emerytów objętych opiek± socjaln±. W bież±cym roku wyniesie on 873,20 zł (5 osób x 174,64 zł).

Pracodawca przekaże w końcu maja br. na rachunek Funduszu kwotę 90.177,26 zł (75% x 120.236,34 zł), natomiast do 30 wrze¶nia 2010 r. kwotę 30.932,28 zł [(120.236,34 zł - 90.177,26 zł + 873,20 zł)]. W końcu grudnia dokona natomiast porównania stanu zatrudnienia planowanego z rzeczywistym i ewentualnej korekty na rachunku Funduszu.

¦rodki Funduszu mog± zostać zwiększone o:

 • wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystaj±cych z działalno¶ci socjalnej,

 • darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,

 • odsetki od ¶rodków Funduszu,

 • wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,

 • wierzytelno¶ci likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego,

 • przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji ¶rodków trwałych służ±cych działalno¶ci socjalnej, w czę¶ci nieprzeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych,

 • przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych w czę¶ci nieprzeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów mieszkaniowych,

 • inne ¶rodki okre¶lone w odrębnych przepisach.

Za przychód ze sprzedaży lub likwidacji, o którym mowa powyżej, uważa się przychód ze sprzedaży lub likwidacji pomniejszony o koszty tej sprzedaży lub likwidacji. Zwiększenia te nie dotycz± pracodawców postawionych w stan upadło¶ci lub likwidacji, z wył±czeniem przedsiębiorstw państwowych likwidowanych w celu prywatyzacji.

S±d Najwyższy w wyroku z dnia 17 lutego 2000 r. (sygn. akt I PKN 538/99, OSNP 2001/14/462) wyja¶nił, że obowi±zek przekazania na Fundusz przychodów z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji ¶rodków trwałych dotyczy ¶rodków, które aktualnie służ± działalno¶ci socjalnej, a nie tych, które służyły lub mogłyby jej służyć w przyszło¶ci.
 

Ważne: Przedsiębiorcy mog± dodatkowo zwiększać ¶rodki Funduszu z zysku netto do podziału, a spółdzielnie - z nadwyżki bilansowej.

¦rodkami Funduszu administruje pracodawca. Administrowanie to polega nie tylko na dysponowaniu ¶rodkami Funduszu, lecz także na realizacji wynikaj±cych z ustawy obowi±zków. Obejmuje zwłaszcza zapewnienie obsługi finansowej, kadrowej i technicznej funkcjonowania Funduszu w zakładzie pracy.

www.ZFSS.pl - Tworzenie i rezygnacja z Funduszu:

 Je¶li nie znalazłe¶ informacji, której szukasz,
wejdĽ do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksi±g rachunkowych
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60