ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015

Likwidacja ZFŚS a niewykorzystane środki

Ze względu na zmniejszenie stanu zatrudnienia spółka jawna zamierza w przyszłym roku zrezygnować z tworzenia ZFŚS. Nie będzie też wypłacać świadczenia urlopowego. Prawdopodobnie na rachunku tego Funduszu pozostaną niewykorzystane środki pieniężne z 2015 r. Czy pieniądze te spółka będzie mogła wypłacić pracownikom w 2016 r. w ramach finansowania działalności socjalnej, tj. w formie dofinansowania do wczasów i kolonii? Jeżeli tak, to czy środki te będą zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Tak. Pozostałe na rachunku Funduszu środki pieniężne spółka może przeznaczyć na dofinansowanie wczasów i kolonii. Świadczenia te będą korzystać ze zwolnienia od podatku, do wysokości 380 zł w roku podatkowym.

Przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111) nie regulują zasad postępowania, w sytuacji gdy podmiot spoza tzw. sfery budżetowej rezygnuje z tworzenia ZFŚS, a na koncie Funduszu pozostają niewykorzystane środki. Przepis art. 11 ustawy o ZFŚS stwierdza jedynie, że niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki przechodzą na rok następny. Oznacza to, że środki te mogą być wykorzystane, ale tylko na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Z art. 1 ustawy o ZFŚS jasno bowiem wynika, że tylko na takie cele środki Funduszu mogą być wykorzystane.

Zwróć uwagę!

Przez działalność socjalną należy rozumieć usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS).

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 updof, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Ustawodawca zastrzegł jednocześnie, że rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Jak wynika z powołanego przepisu, przekazane pracownikowi świadczenie (rzeczowe lub pieniężne) może korzystać ze zwolnienia od opodatkowania, jeżeli jest wynikiem działalności socjalnej określonej w przepisach o ZFŚS i jest sfinansowane w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych. Dla skorzystania z omawianego zwolnienia od podatku nie ma znaczenia, że świadczenie sfinansowane zostanie ze środków ZFŚS niewykorzystanych w roku ubiegłym i że w danym roku Fundusz ten nie będzie tworzony. Istotna jest wartość otrzymanego świadczenia, która wraz z innymi świadczeniami socjalnymi otrzymanymi przez pracownika korzysta ze zwolnienia od podatku, do wysokości 380 zł w roku podatkowym. Nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu.

www.ZFSS.pl - Tworzenie i rezygnacja z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60