ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ewidencji księgowej - Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014

Ustalanie i ewidencja świadczenia urlopowego wypłacanego nauczycielom

Jesteśmy jednostką oświatową (prowadzoną w formie jednostki budżetowej) zatrudniającą nauczycieli. Jak ustalić świadczenie urlopowe wypłacane nauczycielom? Jak ująć w księgach wypłatę świadczenia urlopowego?


Wysokość świadczenia urlopowego wypłacanego nauczycielom

W świetle art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela, nauczyciel otrzymuje do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym jest mowa w ustawie o ZFŚS. Świadczenie przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Okres zatrudnienia w danym roku szkolnym liczy się od 1 września poprzedniego roku kalendarzowego do 31 sierpnia roku bieżącego. Przy określaniu wysokości świadczenia urlopowego pod uwagę bierze się wymiar czasu pracy określony w umowie o pracę lub akcie mianowania.

Świadczenie w pełnej wysokości przysługuje zatem tylko nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy lub nauczycielom, którzy nie byli zatrudnieni w okresie całego roku szkolnego – wysokość świadczenia urlopowego ustalana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i przepracowanego okresu w danym roku szkolnym.

Nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach ma prawo do świadczenia urlopowego od każdego pracodawcy. Wysokość świadczeń urlopowych uzależniona będzie jednak od wymiaru zatrudnienia nauczyciela w poszczególnych szkołach.

W 2014 r. wysokość świadczenia urlopowego przypadająca na jednego nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć (w tzw. normalnych warunkach pracy), pozostającego w stosunku pracy przez cały rok szkolny, wynosi: 1.093,93 zł. Świadczenie urlopowe powinno zostać wypłacone nauczycielom do końca sierpnia tego roku, za który przysługuje. Przy czym dopuszczalna jest wypłata świadczenia we wcześniejszym terminie.

W świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenie urlopowe nauczycieli, mimo iż wypłacane jest ze środków ZFŚS, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – jako przychód ze stosunku pracy. W przypadku nauczycieli wypłata świadczenia urlopowego nie jest bowiem uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu, a więc nie wynika z działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS. Nie ma więc w tym przypadku zastosowania zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof. Oznacza to, że przy wypłacie nauczycielom świadczenia urlopowego pracodawca jest obowiązany obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wypłacane nauczycielom świadczenie urlopowe w wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego nie podlega przy tym oskładkowaniu. Nie jest naliczana od niego również składka zdrowotna.

Wskazniki i stawki
Wysokość świadczeń urlopowych
dla nauczycieli podajemy
w serwisie www.wskazniki.gofin.pl


Ewidencja księgowa wypłaty świadczenia urlopowego

W związku z tym, że świadczenia urlopowe nauczycieli wypłacane są ze środków ZFŚS, wartość tych świadczeń powinna zmniejszyć wartość funduszu ewidencjonowanego na koncie 851 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" – poprzez ujęcie ich po stronie Wn tego konta.

Natomiast sama wypłata powyższych świadczeń księgowana będzie jako zmniejszenie środków pieniężnych ZFŚS na koncie 135 "Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia".

Kontem właściwym do rozliczenia wypłacanych nauczycielom świadczeń urlopowych jest przy tym konto 234 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami". Służy ono bowiem do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia.

Przykład

I. Założenia:

1. Jednostka oświatowa (szkoła) sporządziła listę nauczycieli objętych świadczeniami urlopowymi. Łączna wartość świadczeń wynosi: 21.700 zł.

2. Naliczona od świadczeń urlopowych zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi łącznie: 21.700 zł × 18% = 3.906 zł.

3. Należne świadczenia urlopowe (po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) przelano z rachunku funduszu na rachunki bankowe nauczycieli.

4. Potrąconą w momencie wypłaty świadczenia urlopowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzono na rachunek urzędu skarbowego. Zapłaty dokonano z rachunku bankowego ZFŚS.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Łączna wartość świadczeń urlopowych należnych nauczycielom (w kwocie brutto) 21.700 zł 851 234
2. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych 3.906 zł 234 225
3. WB – wypłata świadczeń urlopowych z rachunku ZFŚS (kwota łączna): 21.700 zł – 3.906 zł =  17.794 zł 234 135
4. WB – odprowadzenie do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 3.906 zł 225 135

III. Księgowania:

Ewidencja świadczenia urlopowego wypłacanego nauczycielom

www.ZFSS.pl - Świadczenie urlopowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60