ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014

Świadczenie urlopowe – zasady naliczania i ewidencja księgowa

Zatrudniamy 15 pracowników na pełnych etatach. Nie jesteśmy zobowiązani do tworzenia ZFŚS. W tym roku chcemy wypłacić pracownikom świadczenie urlopowe. Wynagrodzenia wypłacamy 10-go każdego miesiąca. Świadczenia urlopowe będziemy wypłacać w tym samym miesiącu, ale w innym terminie niż wynagrodzenie. Jak ująć w księgach ww. zdarzenia?

Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca, który jest uprawniony do jego wypłaty, raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Do wymienionego okresu zalicza się również dni wolne przypadające w trakcie urlopu wypoczynkowego. Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. Wysokość świadczenia, ani prawo do jego otrzymania nie zależy od sytuacji materialnej i rodzinnej pracownika. Pracownik uprawniony do tego świadczenia nie musi też składać w sprawie jego wypłaty żadnego wniosku. Świadczenie urlopowe zalicza się do świadczeń, których możliwość wypłaty następuje na podstawie przepisów prawa i ujmuje się w ciężar kosztów działalności operacyjnej na koncie 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" lub odpowiednim koncie w zespole 5.

Warunki wypłaty świadczenia urlopowego reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.). Z ustawy tej wynika, że świadczenie urlopowe wypłacają pracodawcy, którzy nie są jednostkami budżetowymi lub samorządowymi zakładami budżetowymi, zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeśli nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Kwota wypłacanego pracownikom świadczenia urlopowego nie może przekroczyć odpisu podstawowego określonego w przepisach o ZFŚS, który obecnie wynosi dla pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy, w wymiarze pełnego etatu: 1.093,93 zł. Należy podkreślić, że wypłacone pracownikowi świadczenie urlopowe podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 updof. Z kolei do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w ustawie o ZFŚS świadczenie urlopowe – nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników.

Zwracamy również uwagę, że termin wypłaty świadczenia urlopowego zazwyczaj różni się od terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę. Dlatego, dokonując dwóch różnych wypłat pracownikowi w tym samym miesiącu, składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy ustala się od każdej dokonanej wypłaty narastająco, to znaczy rozliczając kolejną wypłatę uwzględnia się (łączy ją) z wypłatą wcześniejszą.

Przykład

I. Założenia:

1. Pracownikowi "X" zatrudnionemu na pełen etat w normalnych warunkach pracy 8 sierpnia 2014 r. wypłacono wynagrodzenie za pracę w wysokości: 2.800 brutto. Następnie 21 sierpnia 2014 r. wypłacono mu świadczenie urlopowe w wysokości: 1.093,93 zł brutto. Pracownikowi potrącono koszty uzyskania przychodu w wysokości: 111,25 zł, a także kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości: 46,33 zł.

2. Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika "X" za sierpień z tytułu wynagrodzenia za pracę przedstawia się następująco:

Wiersz Wyszczególnienie Kwota w zł
1 Wynagrodzenie za pracę 2.800,00
2 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (wiersz 1) 2.800,00
3 Składki na ubezpieczenia społeczne (wiersz 2 x 13,71%) 383,88
4 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 2 – wiersz 3) 2.416,12
5 Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (wiersz 4 x 9%) 217,45
6 Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (wiersz 4 x 7,75%) 187,25
7 Koszty uzyskania przychodu 111,25
8 Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu
(wiersz 1 – wiersz 7 – wiersz 3)
2.305,00
9 Zaliczka na podatek (wiersz 8 x 18%) – 46,33 zł 368,57
10 Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu (wiersz 9 – wiersz 6) 181,00
11 Do wypłaty (wiersz 1 – wiersz 3 – wiersz 5 – wiersz 10) 2.017,67

3. Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika "X" za sierpień 2014 r. po uwzględnieniu wypłaty wynagrodzenia oraz świadczenia urlopowego:

Wiersz Wyszczególnienie Kwota w zł
1 Wynagrodzenie za pracę 2.800,00
2 Świadczenie urlopowe (opodatkowane, ale nie podlega składkom ZUS) 1.093,93
3 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (wiersz 1) 2.800,00
4 Składki na ubezpieczenia społeczne (wiersz 3 x 13,71%) 383,88
5 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 3 – wiersz 4) 2.416,12
6 Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (wiersz 5 x 9%) 217,45
7 Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (wiersz 5 x 7,75%) 187,25
8 Koszty uzyskania przychodu 111,25
9 Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu (wiersz 1 + wiersz 2 – wiersz 8 – wiersz 4) 3.399,00
10 Zaliczka na podatek (wiersz 9 x 18%) – 46,33 zł 565,49
11 Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu (wiersz 10 – wiersz 7) 378,00
12 Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi 2.017,67
13 Do wypłaty pozostało (wiersz 1 + wiersz 2 – wiersz 4 – wiersz 6 – wiersz 11 – wiersz 12) 896,93

4. Składki na ubezpieczenia społeczne, FP oraz FGŚP obciążające pracodawcę wyniosły: 580,72 zł. Spółka nie odprowadza składek na FEP. Ewidencję kosztów prowadzi wyłącznie na kontach zespołu 4.

5. Wynagrodzenie wypłacone 8 sierpnia 2014 r. dotyczyło lipca 2014 r. i zostało ujęte w księgach rachunkowych lipca.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. LP – lista płac
a) świadczenie urlopowe 1.093,93 zł 40-5 23-0
b) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych: 378 zł – 181 zł = 197,00 zł 23-0 22-3/1
2. WB – wypłata netto wynagrodzenia 2.017,67 zł 23-0 13-0
3. WB – wypłata świadczenia urlopowego po potrąceniach 896,93 zł 23-0 13-0

III. Księgowania:

Świadczenie urlopowe

www.ZFSS.pl - Świadczenie urlopowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60