ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia - Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015

Świadczenie urlopowe

1) Rozstrzygnięcie składkowe

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia składkowego, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyłączono świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w tej ustawie.

Pracodawcy spoza tzw. sfery budżetowej, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz albo mogą wypłacać raz w roku świadczenie urlopowe.

Ważne: Świadczenie urlopowe przysługuje każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. Należy zaznaczyć, że dla wypłaty tego świadczenia nie ma znaczenia czy pracownik uprawniony do jego otrzymania korzysta z zaległego urlopu wypoczynkowego, czy też z urlopu przysługującego za rok, w którym urlop jest wykorzystywany.

Przez 14 kolejnych dni kalendarzowych rozumie się wszystkie następujące po sobie dni kalendarzowe, a więc zarówno dni robocze, jak i niedziele i święta. Dlatego też w tych 14 kolejnych dniach liczba dni urlopu może być niższa.

Wysokość świadczenia urlopowego ustala się zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W myśl powołanego przepisu, wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika. Wysokość świadczenia ustalana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy danego pracownika, z tym że zasada proporcjonalności nie dotyczy pracowników młodocianych.

Wskazniki i stawki
Wysokość świadczenia urlopowego przysługującego w 2015 r. poszczególnym grupom pracowników dostępna jest w serwisie www.wskazniki.gofin.pl.

A zatem kwota świadczenia urlopowego może być niższa od wysokości odpisu odpowiedniego dla danego rodzaju zatrudnienia pracownika, ale nie może tej wysokości przekroczyć.

Wysokość świadczenia urlopowego zwolniona ze składek w 2015 r.
Pracownik Wymiar czasu pracy
pełny etat 3/4 etatu 1/2 etatu 1/4 etatu
zatrudniony w normalnych warunkach 1.093,93 zł 820,45 zł 546,97 zł 273,48 zł
wykonujący prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze 1.458,57 zł 1.093,93 zł 729,29 zł 364,64 zł
młodociany (I rok nauki) 145,86 zł
młodociany (II rok nauki) 175,03 zł
młodociany (III rok nauki) 204,20 zł

Ważne: Jeśli pracodawca wypłaci pracownikowi świadczenie urlopowe w wysokości wyższej niż określona w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, to nadwyżka ponad tę kwotę podlega oskładkowaniu.

  Przykład  

Pracownik zatrudniony w zakładzie pracy w tzw. normalnych warunkach na pełny etat, w sierpniu 2015 r. ze stosunku pracy uzyskał:

  • świadczenie urlopowe w kwocie 1.400 zł,
     
  • wynagrodzenie za pracę w wysokości 3.400 zł.

Świadczenie urlopowe wypłacone zostało w kwocie wyższej od kwoty ustalonej w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W związku z tym nadwyżka ponad tę kwotę, tj. 306,07 zł (1.400 zł - 1.093,93 zł), została uwzględniona w podstawie wymiaru składek za ten miesiąc.


Świadczenie nazwane urlopowym wypłacone na innej podstawie niż przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (np. na podstawie regulaminu wynagradzania) podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

  Przykład  

Spółka z o.o. zatrudniająca według stanu na dzień 1 stycznia 2015 r. 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, zrezygnowała z tworzenia Funduszu i podjęła decyzję o wypłacaniu świadczenia urlopowego. Stosowny zapis zamieściła w regulaminie wynagradzania. Wypłacane przez spółkę na podstawie regulaminu wynagradzania świadczenie urlopowe podlega oskładkowaniu. Nie jest to bowiem świadczenie wypłacane na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tylko pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia 2015 r. mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, mogą wypłacać świadczenie urlopowe).


Uwaga!
Z wyłączenia z oskładkowania korzysta również świadczenie wypłacane nauczycielom na podstawie art. 53 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) Wyłączenie z oskładkowania w tym przypadku, mimo że nie w pełni pokrywa się z wypłatami, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 19 i 21 rozporządzenia składkowego, wynika z charakteru tego świadczenia oraz jego finansowania z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wspomnijmy, że dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz, w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.

Artykuł 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877) stanowi, że w roku 2015 do ustalania odpisu na Fundusz dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela, stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r., czyli kwotę 2.618,10 zł. W 2015 r. odpis na Fundusz dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi 2.879,91 zł (110% kwoty bazowej).

Z odpisu na Fundusz wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym (art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela). Oznacza to, że w 2015 r. nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje świadczenie urlopowe, w zależności od warunków zatrudnienia, w wysokości odpowiednio: 1.093,93 zł lub 1.458,57 zł.

2) Rozstrzygnięcie podatkowe

Świadczenie urlopowe jako przychód ze stosunku pracy, który nie został zwolniony od podatku na mocy art. 21 ustawy o pdof, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

www.ZFSS.pl - Świadczenie urlopowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60