ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (397) z dnia 1.07.2015

Świadczenie urlopowe w firmie

1. Zasady przyznawania świadczenia

Zasady przyznawania świadczenia urlopowego reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111), zwana dalej ustawą o ZFŚS.

Z przepisów tej ustawy wynika, że świadczenie urlopowe mogą wypłacać pracodawcy:

1) niebędący jednostkami budżetowymi lub samorządowymi zakładami budżetowymi,

2) zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,

3) jeśli nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Przesłanki te powinny być spełnione łącznie.

Świadczenie urlopowe wypłacane jest raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Przykład

U pracodawcy, który w 2015 r. wypłaca świadczenie urlopowe, stan zatrudnienia na 1 stycznia 2015 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosił 17 pracowników. W maju 2015 r. zatrudnienie wzrosło do 22 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawca do końca 2015 r. ma prawo wypłacać świadczenie urlopowe. Decydujący jest bowiem stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia tego roku.

Przykład

Pracownik zatrudniony w normach podstawowych od poniedziałku do piątku, korzystał z urlopu wypoczynkowego od 1 do 12 czerwca 2015 r. Pomimo iż wykorzystał tylko 9 dni urlopu, łączna liczba dni w okresie tego urlopu osiągnęła wymagany wymiar co najmniej 14 dni kalendarzowych, zatem pracownik nabył prawo do świadczenia urlopowego.

Kwota wypłacanego świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika i wymiaru jego czasu pracy.

Wskazniki i stawki
Wysokość świadczenia urlopowego przysługującego
w 2015 r. poszczególnym grupom pracowników
dostępna jest w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

2. Rozliczenie podatkowo-składkowe

Przychód ze stosunku pracy

Otrzymane przez pracownika (postawione do jego dyspozycji) świadczenie urlopowe jest przychodem ze stosunku pracy. Taki przychód nie korzysta ze zwolnienia od podatku. Nie mieści się bowiem w zwolnieniu od opodatkowania przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof ani w innym przepisie ustawy o PIT.

Wspomniany art. 21 ust. 1 pkt 67 updof wyłącza od opodatkowania, do wysokości 380 zł w roku podatkowym, wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, m.in. świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków tego funduszu. Trzeba jednak zauważyć, że świadczenie urlopowe, choć zostało uregulowane w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, nie jest wypłacane ze środków ZFŚS. W związku z tym nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie powołanego art. 21 ust. 1 pkt 67 updof.

Zwróć uwagę!

Świadczenie urlopowe podlega opodatkowaniu na takich samych zasadach jak wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Składki społeczne i składka zdrowotna

Świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o ZFŚS nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w tej ustawie. Tak stanowi § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 ze zm.). Świadczenie takie nie jest również uwzględniane w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników (z pewnymi zastrzeżeniami nieistotnymi w tym przypadku) mają zastosowanie przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne tych osób (art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz. U. z 2015 r. poz. 581).

Zwróć uwagę!

Jeżeli pracodawca wypłaci pracownikowi świadczenie urlopowe w wysokości wyższej niż określona w ustawie o ZFŚS, to nadwyżka ponad tę kwotę podlega oskładkowaniu.

Oskładkowaniu podlegają również świadczenia nazywane urlopowymi, wypłacane przez pracodawców zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy zrezygnowali z tworzenia ZFŚS zgodnie z art. 4 ustawy o ZFŚS. Wypłaconego w tych okolicznościach świadczenia nie można uznać za świadczenie urlopowe w rozumieniu przepisów o ZFŚS. Nie przewidują one bowiem możliwości jego wypłaty przez pracodawcę zatrudniającego według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, który dobrowolnie zrezygnował z tworzenia ZFŚS. W konsekwencji wypłacone przez takich pracodawców świadczenia (np. na podstawie regulaminu wynagradzania), choć nazywane urlopowymi, należy oskładkować.

Przykład

Pracodawca (spółka z o.o.) zatrudniający na dzień 1 stycznia 2015 r. 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty zrezygnował w 2015 r. z tworzenia ZFŚS. Postanowił jednak, że będzie wypłacać pracownikom świadczenie urlopowe. Zasady przyznawania tego świadczenia określił w regulaminie wynagradzania. Wypłacone przez pracodawcę świadczenie urlopowe należy oskładkować. Nie jest to bowiem świadczenie wypłacane na podstawie ustawy o ZFŚS (tylko pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia 2015 r. mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, mogą wypłacać świadczenie urlopowe).

Obliczenie zaliczki na podatek

Jak ustaliliśmy, świadczenie urlopowe jest przychodem ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu na takich samych zasadach jak wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Zwykle termin wypłaty świadczenia urlopowego różni się od terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, to zaliczkę na podatek dochodowy za dany miesiąc należy ustalać od każdej dokonanej wypłaty w sposób narastający. Rozliczając każdą kolejną wypłatę, trzeba łączyć ją z wypłatami wcześniejszymi. Rozliczenie ostatniej wypłaty stanowi jednocześnie korektę wcześniej dokonanych rozliczeń. Mamy wtedy pewność, że zaliczka na podatek jest ustalona od sumy wypłat dokonanych pracownikowi w danym miesiącu. Analogiczne zasady należy odnieść do rozliczania za dany miesiąc składek społecznych i składki zdrowotnej. Z uwagi jednak na to, że co do zasady świadczenia urlopowe nie podlegają oskładkowaniu, problem narastającego rozliczania składek za dany miesiąc może nie wystąpić.

Przeanalizujmy na przykładzie sytuację, gdy pracodawca wypłacił pracownikowi świadczenie urlopowe oraz wynagrodzenie za pracę w jednym miesiącu, ale w różnych terminach. Przy czym świadczenie urlopowe pracownik uzyskał w kwocie wyższej niż przewiduje dla tej grupy pracowników ustawa o ZFŚS.

Przykład

Załóżmy, że pracownikowi zatrudnionemu w tzw. normalnych warunkach na 3/4 etatu, który będzie korzystać z urlopu wypoczynkowego przez wymagany okres, pracodawca wypłacił 12 czerwca 2015 r. świadczenie urlopowe w wysokości 1.093,93 zł, tj. w kwocie przysługującej pracownikowi na pełnym etacie. Zwolnieniem składkowym objęte jest świadczenie urlopowe tylko do wysokości 820,45 zł; nadwyżka w kwocie 273,48 zł (1.093,93 zł - 820,45 zł) podlega oskładkowaniu.

Oprócz świadczenia urlopowego pracownik 30 czerwca uzyskał wynagrodzenie w wysokości 3.500 zł.

Pracownikowi przysługują koszty uzyskania przychodu w wysokości 111,25 zł oraz kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek w wysokości 46,33 zł.

Rozliczenie podatkowo-składkowe wymienionych należności prezentujemy w tabeli.

Rozliczenie podatkowo-składkowe świadczenia urlopowego wypłaconego 12 czerwca 2015 r.

Wiersz Wyszczególnienie Kwota (zł)
1 Świadczenie urlopowe 1.093,93
2 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (1.093,93 zł - 820,45 zł) 273,48
3 Składki na ubezpieczenia społeczne (wiersz 2 x 13,71%) 37,49
4 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 2 - wiersz 3) 235,99
5 Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (wiersz 4 x 9%) 21,24
6 Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (wiersz 4 x 7,75%) 18,29
7 Koszty uzyskania przychodu 111,25
8 Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych
(wiersz 1 - wiersz 7 - wiersz 3)
945,00
9 Zaliczka na podatek (wiersz 8 x 18% - 46,33 zł) 123,77
10 Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych
(wiersz 9 - wiersz 6)
105,00
11 Do wypłaty (wiersz 1 - wiersz 3 - wiersz 5 - wiersz 10) 930,20

Rozliczenie podatkowo-składkowe sumy należności wypłaconych pracownikowi w czerwcu 2015 r.

Wiersz Wyszczególnienie Kwota (zł)
1 Świadczenie urlopowe 1.093,93
2 Wynagrodzenie 3.500,00
3 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (wiersz 2 + 273,48 zł) 3.773,48
4 Składki na ubezpieczenia społeczne (wiersz 3 x 13,71%) 517,34
5 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
(wiersz 2 + 273,48 zł - wiersz 4)
3.256,14
6 Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (wiersz 5 x 9%) 293,05
7 Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (wiersz 5 x 7,75%) 252,35
8 Koszty uzyskania przychodu 111,25
9 Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych
(wiersz 1 + wiersz 2 - wiersz 8 - wiersz 4)
3.965,00
10 Zaliczka na podatek (wiersz 9 x 18% - 46,33 zł) 667,37
11 Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych
(wiersz 10 - wiersz 7)
415,00
12 Świadczenie urlopowe wypłacone 12 czerwca 2015 r. 930,20
13 Do wypłaty (wiersz 1 + wiersz 2 - wiersz 4 - wiersz 6 - wiersz 11 - wiersz 12) 2.438,34

3. Koszty uzyskania przychodów pracodawcy

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Kosztem uzyskania przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacane zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Tak stanowi art. 23 ust. 1 pkt 42 updof i art. 16 ust. 1 pkt 45 updop.

Gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników

Pracodawca, który zatrudnia według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty, może tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłacać świadczenie urlopowe. Jeśli zdecyduje się wypłacać świadczenie urlopowe i ustali zasady wypłaty tego świadczenia na zasadach określonych w ustawie o ZFŚS, wówczas będzie mógł świadczenie to zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, kierując się regulacją określoną w art. 23 ust. 1 pkt 42 updof lub art. 16 ust. 1 pkt 45 updop.

Zwróć uwagę!

Podatnik, jeśli zatrudnia według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, może zaliczać do kosztów podatkowych świadczenie urlopowe wypłacane zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS.

Gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników

Do tej pory dominował pogląd, że pracodawca, który zatrudnia według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i dobrowolnie zrezygnuje z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rzecz wypłacania świadczenia urlopowego, nie będzie miał możliwości ujęcia tego świadczenia w kosztach uzyskania przychodów. Przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 stycznia 2015 r., nr IBPBI/2/423-1343/14/BG. W stanie faktycznym, którego dotyczyła sprawa podatnik zatrudnia ponad 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Podatnik ten zrezygnował z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i wprowadził do regulaminu wynagradzania zapis o wypłacie świadczeń urlopowych. Świadczenia te byłyby wypłacane, zgodnie z tym regulaminem, w wysokości i na zasadach analogicznych do wymogów przewidzianych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dla świadczenia urlopowego tam unormowanego. Zdaniem podatnika, takie świadczenia mogą być jego kosztem podatkowym, zgodnie z art. 15 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 45 updop. Organ podatkowy uznał, że: "W niniejszej sprawie nie znajdzie (...) zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 45 updop, gdyż wypłacane przez Wnioskodawcę świadczenia, mimo nazwania ich »urlopowymi«, nie mogą być utożsamiane ze świadczeniem urlopowym, o którym mowa w uzfśs (zbieżne jest tylko nazewnictwo). W konsekwencji, świadczenia te nie mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych. Reasumując, poniesione przez Spółkę wydatki na wypłatę świadczeń urlopowych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu updop".

Podobny wniosek sformułował WSA w Gorzowie Wlkp. w wyroku z 12 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Go 706/14, w którym czytamy: "Dla pracodawców, którzy zgodnie z ustawą o ZFŚS mają obowiązek tworzenia funduszu (a więc zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty), niemożliwe jest wypłacenie świadczenia urlopowego w miejsce tworzenia funduszu. Nawet jeśli regulacje wewnętrzne będą przewidywać zamiast tworzenia funduszu świadczenie o nazwie »urlopowe?, nie będzie ono świadczeniem, o którym mowa w ustawie o ZFŚS. Tym samym też nie będzie spełniało warunku określonego w art. 16 ust. 1 pkt 45 (updop - przyp. red.) do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów".

W sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów świadczenia urlopowego, wypłacanego pracownikom przez pracodawców, którzy zrezygnowali z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowisko zajął podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. W odpowiedzi na interpelację poselską nr 32617 potwierdził, że świadczenia z tytułu urlopu wypłacone pracownikom przez pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników, którzy zrezygnowali z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie są uznawane za świadczenia urlopowe w rozumieniu art. 3 ust. 4-6 ustawy o ZFŚS. Nie wykluczył jednak możliwości zaliczenia takich świadczeń do kosztów podatkowych. W odpowiedzi tej stwierdził: "W przypadku (...) pracodawców zatrudniających powyżej 20 pracowników, którzy nie tworzą ZFŚS, ponoszone przez nich wydatki na wypłatę świadczeń dla pracowników z tytułu urlopu - niebędących świadczeniami urlopowymi w rozumieniu art. 3 ust. 4-6 ustawy o ZFŚS - mogą stanowić koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy CIT, jako wydatki ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów".

Stanowisko zajęte w odpowiedzi na interpelację nie przeczy temu, co dotychczas twierdziły organy podatkowe oraz sądy administracyjne, że świadczenia urlopowe wypłacane przez pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 42 updof lub art. 16 ust. 1 pkt 45 updop. Jednocześnie wskazuje podatnikom rozwiązanie, które umożliwi im zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów kwot wypłacanych pracownikom przebywającym na urlopach wypoczynkowych.

Zaprezentowane w odpowiedzi na interpelację poselską podejście do kwestii możliwości zaliczania do kosztów podatkowych świadczeń dla pracowników z tytułu urlopu nie jest utrwalone. Pracodawcy zatrudniających co najmniej 20 pracowników, którzy są takim rozwiązaniem zainteresowani, powinni więc rozważyć wystąpienie do właściwego organu podatkowego o wydanie interpretacji indywidualnej w tej kwestii. Argumentując zasadność uznania takich wydatków za koszt uzyskania przychodów, podatnicy powinni zrezygnować z argumentu, że są to świadczenia urlopowe, o których mowa art. 23 ust. 1 pkt 42 updof i art. 16 ust. 1 pkt 45 updop. Powinni raczej podać takie przyczyny ponoszenia tych wydatków, których skutkiem może być osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, np. wypłata świadczeń dla pracowników z tytułu urlopu jest formą motywowania, zwiększa więź z pracodawcą, a ponadto pracownik wypoczęty pracuje wydajniej. Świadczeń tych nie można nazywać "świadczeniami urlopowymi", bo sugeruje to, że chodzi o świadczenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 42 updof i art. 16 ust. 1 pkt 45 updop (choć sama nazwa świadczenia o niczym nie świadczy, ważny jest przede wszystkim cel ponoszenia kosztu). W ślad za podsekretarzem stanu można używać określenia "świadczenie dla pracowników z tytułu urlopu".

www.ZFSS.pl - Świadczenie urlopowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.