ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016

Świadczenie urlopowe po zmianie wymiaru czasu pracy

Jak ustalić wysokość świadczenia urlopowego pracownikowi, któremu przed nabyciem do niego prawa zmieniono wymiar czasu pracy?

Pracodawca niebędący jednostką budżetową i samorządowym zakładem budżetowym, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, ma prawo wyboru formy w jakiej będzie zaspakajał socjalne potrzeby pracowników. Może on:

  • utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz, albo
     
  • wypłacać raz w roku świadczenie urlopowe.

W przypisanym trybie może też uwolnić się od wymienionych form pomocy socjalnej.

Jeśli pracodawca podejmie decyzję o wypłacaniu świadczenia urlopowego, to powinien tego dokonywać raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu co najmniej z 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego (zaliczając w to także weekendy i dni wolne). Tak stanowi art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800), dalej ustawy. Przepisy nie wskazują natomiast ostatecznej wysokości omawianego świadczenia, określając tylko jego maksymalną wysokość.

Ważne: Świadczenie urlopowe nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, stosownie do rodzaju zatrudnienia; wysokość świadczenia (za wyjątkiem przysługującego młodocianym) ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika (art. 3 ust. 4 ustawy).

Ustawodawca nie określił przy tym jaki wymiar czasu pracy przyjąć w sytuacji jego zmiany w trakcie danego roku kalendarzowego. Wobec braku dyspozycji w tej sprawie należy wnioskować, że do tego celu przyjmuje się wymiar obowiązujący w dacie nabycia prawa do świadczenia, czyli w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu.

Zwracamy uwagę! Wymiar przeciętny jest podstawą ustalenia wysokości świadczenia urlopowego wypłacanego nauczycielom, co wynika wprost z przepisów Karty Nauczyciela, która w art. 53 ust. 1a wyraźnie stanowi, iż świadczenie ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. W odniesieniu do ogółu pracowników nie zawarto zbliżonej dyspozycji.

Przykład

Pracodawca w 2016 r. wypłaca pracownikom świadczenie urlopowe. Od 1 maja 2015 r. zatrudnia pracownika w wymiarze 1/2 etatu w normalnych warunkach pracy.

Wskazniki i stawki Wysokości świadczenia urlopowego
podajemy w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

W dniu 1 lipca 2016 r. obniżył temu pracownikowi wymiar czasu pracy do 1/4 etatu. Pracownik skorzysta we wrześniu 2016 r. z 14-dniowego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca będzie zobowiązany wypłacić mu świadczenie urlopowe w dniu poprzedzającym urlop w kwocie nie wyższej niż 273,48 zł (1/4 etatu x 1.093,93 zł).

www.ZFSS.pl - Świadczenie urlopowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.UrlopyPracownicze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60