ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (393) z dnia 1.05.2015

Zwolnienie od podatku świadczeń socjalnych otrzymanych przez emeryta

Pracownicy otrzymują od pracodawcy świadczenia pieniężne (dofinansowanie do tzw. wczasów turystycznych) z ZFŚS. Świadczenia te przysługują wyłącznie pracownikom. Są one przyznawane w styczniu danego roku, a ich wypłata następuje w miesiącu, w którym pracownik korzysta z urlopu. W lutym br. jeden z pracowników przeszedł na emeryturę. Przyznane mu w styczniu br. dofinansowanie do wczasów turystycznych w wysokości 1.000 zł otrzymał w marcu br. Czy świadczenie to korzysta ze zwolnienia od podatku na zasadach przewidzianych dla pracowników, czy dla emerytów?

Świadczenie, o którym mowa w pytaniu korzysta ze zwolnienia od podatku na zasadach przewidzianych dla pracowników.

Zasady zwalniania od podatku świadczeń finansowanych z ZFŚS, o których mowa w treści pytania, uzależnione są od tego, kto jest ich adresatem. Jeżeli takie świadczenia przyznawane są pracownikom, wówczas zastosowanie ma zwolnienie od podatku przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof. W myśl tego przepisu, wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. Wartość tych świadczeń korzysta ze zwolnienia od podatku, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Przy czym rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Jeżeli natomiast adresatem tego rodzaju świadczeń jest emeryt, rencista (były pracownik), to ich wartość korzysta ze zwolnienia od podatku na zasadach przewidzianych w art. 21 ust. 1 pkt 38 updof. Na podstawie tego przepisu ustawodawca zwolnił od podatku świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że świadczenie pieniężne w postaci dofinansowania do wczasów turystycznych przysługuje wyłącznie pracownikom. Przyznawane jest w styczniu danego roku, a jego wypłata następuje w miesiącu, w którym pracownik korzysta z urlopu. Należy zatem przyjąć, że podstawą nabycia prawa do otrzymania omawianego świadczenia jest stosunek pracy.

Tak też było w analizowanym przypadku. Świadczenie zostało przyznane pracownikowi, jedynie jego wypłata miała miejsce już po przejściu pracownika na emeryturę. W zaistniałych okolicznościach wartość świadczenia pieniężnego w postaci dofinansowania do tzw. wczasów turystycznych będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na zasadach przewidzianych w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 67 updof.

Analogicznie do podobnego problemu odniósł się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 19 lutego 2015 r., nr IBPBII/1/415-966/14/ASz, w której wyjaśnił: "(...) zarówno w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak i w dniu przyznania powyższych świadczeń, pracowników, korzystających z dofinansowania, łączył z pracodawcą (Wnioskodawcą) stosunek pracy, w rozumieniu (...) art. 22 Kodeksu pracy. Zatem to stosunek pracy, zawarty przez pracowników sezonowych z Wnioskodawcą, stanowił podstawę nabycia praw do otrzymania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Przedmiotowe świadczenia, mimo że ich faktyczna wypłata nastąpiła już po ustaniu zatrudnienia, stanowią dla ww. pracowników przychód ze stosunku pracy. Skoro zatem wypłata świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracownikom sezonowym po ustaniu zatrudnienia jest przychodem, którego źródłem był zawarty z Wnioskodawcą stosunek pracy, to w analizowanym stanie faktycznym może mieć zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych".

W rezultacie otrzymane z ZFŚS przez emeryta (byłego pracownika) świadczenie będzie wolne od podatku, do wysokości 380 zł, o ile nie korzystał on już w tym roku z innych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych, których źródłem finansowania był ZFŚS lub fundusze związków zawodowych. Stosownie bowiem do powołanego art. 21 ust. 1 pkt 67 updof łączna wartość takich świadczeń jest zwolniona od podatku, do wysokości 380 zł w roku podatkowym. Przy czym w limicie tym nie uwzględnia się bonów, talonów lub innych znaków, uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi, gdyż ich wartość nie korzysta ze zwolnienia od podatku.

www.ZFSS.pl - Świadczenia z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60