ZF¦S, fundusz socjalny, ¶wiadczenia socjalne, ¶wiadczenie urlopowe

www.ZFSS.pl

lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 5.08.2013

Podatek od ¶wiadczeń z ZF¦S dla emerytów

Zakłady pracy stawiaj± do dyspozycji b±dĽ przekazuj± swoim pracownikom i emerytom różnorodne ¶wiadczenia, których Ľródłem finansowania jest ZF¦S. ¦wiadczenia te, przyznawane w okre¶lonych okoliczno¶ciach lub z okre¶lonych okazji, zazwyczaj nie różni± się rodzajowo, ale korzystaj± z różnych zwolnień od podatku dochodowego. Limity kwotowe dla tych zwolnień ustawodawca ustalił w skali roku. Które z nich należy zastosować w odniesieniu do osoby, która przeszła na emeryturę w trakcie roku? Czy ma tu znaczenie fakt, że będzie to pracuj±cy lub niepracuj±cy emeryt?

Podatek dochodowy od ¶wiadczeń z ZF¦S dla emerytów
rys. Podatek dochodowy od ¶wiadczeń z ZF¦S dla emerytów


Zwolnienie pracownicze

W odniesieniu do osoby posiadaj±cej status pracownika, ustawodawca zwolnił od podatku dochodowego warto¶ć otrzymanych przez niego, w zwi±zku z finansowaniem działalno¶ci socjalnej, o której mowa w przepisach o ZF¦S, rzeczowych ¶wiadczeń oraz otrzymanych w tym zakresie ¶wiadczeń pieniężnych, sfinansowanych w cało¶ci ze ¶rodków ZF¦S lub funduszy zwi±zków zawodowych. Aby wskazane ¶wiadczenia korzystały ze zwolnienia, ich ł±czna wysoko¶ć nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 380 zł (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof). Ustawodawca zastrzegł jednocze¶nie, że rzeczowymi ¶wiadczeniami nie s± bony, talony i inne znaki, uprawniaj±ce do ich wymiany na towary lub usługi.


Limit emeryta

Warunki do zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego dla ¶wiadczeń otrzymywanych przez emerytów okre¶lono w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o pdof. Z przepisu tego wynika, że wolne od podatku dochodowego s± ¶wiadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w zwi±zku z ł±cz±cym ich uprzednio z zakładem pracy m.in. stosunkiem pracy, w tym od zwi±zków zawodowych, do wysoko¶ci nieprzekraczaj±cej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Wobec tego dla zastosowania zwolnienia od podatku dla ¶wiadczeń otrzymanych przez emerytów niezbędne jest ich otrzymanie od byłego pracodawcy lub od zwi±zku zawodowego do kwoty 2.280 zł w roku podatkowym. Przy czym, w przeciwieństwie do ¶wiadczeń pracowniczych, korzystaj±cych ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof, zwolnienie podatkowe dotycz±ce emerytów obejmuje wszystkie ¶wiadczenia otrzymywane przez nich bez względu na Ľródło ich finansowania. Co jednak istotne, skorzystanie z obu ¶wiadczeń w pełnej wysoko¶ci nie jest uzależnione od posiadania okre¶lonego statusu (pracownik, emeryt) przez cały rok.

Gdy warto¶ć ¶wiadczeń otrzymanych przez emeryta przekroczy w roku podatkowym wskazany limit, były pracodawca od nadwyżki jest zobowi±zany pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy (art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdof). Jeżeli przedmiotem ¶wiadczenia nie s± pieni±dze, wówczas emeryt jest obowi±zany wpłacić płatnikowi kwotę należnego ryczałtu przed wydaniem ¶wiadczenia (art. 41 ust. 7 pkt 2 ustawy o pdof).

Należy jednak podkre¶lić, że gdy emeryt uzyska omawiane ¶wiadczenia od podmiotu innego niż wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o pdof, np. od jednostki organizacyjnej samorz±du zawodowego, ¶wiadczenia te nie będ± korzystały ze zwolnienia od podatku. Ich warto¶ć należy zakwalifikować jako przychody z innych Ľródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o pdof, podlegaj±ce opodatkowaniu według skali podatkowej. Wówczas na podmiocie ich dokonuj±cym nie będzie spoczywał obowi±zek poboru zaliczki na podatek dochodowy. Jednak będzie on zobowi±zany do sporz±dzenia i przekazania podatnikowi oraz wła¶ciwemu dla podatnika urzędowi skarbowemu rocznej informacji PIT-8C w terminie do końca lutego roku następuj±cego po roku, w którym dokonał ¶wiadczenia (art. 42a ustawy o pdof).


Emeryt pracuj±cy

Omówione zwolnienie od podatku dla ¶wiadczeń "emeryckich" nie dotyczy jednak tych emerytów, którzy po przej¶ciu na emeryturę ponownie zatrudnili się w "swoim" zakładzie pracy. W takiej sytuacji uzyskuj± oni status pracowników, co powoduje, że ¶wiadczenia od pracodawcy otrzymuj± jako pracownicy, a nie emeryci.

¦wiadczenie otrzymane przez emeryta po ponownym zatrudnieniu w zakładzie, z którego odszedł na emeryturę, może korzystać ze zwolnienia od podatku, ale tego wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof, oczywi¶cie o ile jest sfinansowane z ZF¦S lub funduszy zwi±zków zawodowych. To oznacza, że jest ono limitowane w skali roku kwot± wła¶ciw± dla pracowników, czyli 380 zł.

Należy zaznaczyć, że bez względu na to komu ¶wiadczenie z ZF¦S zostanie przekazane (tj. pracownikowi, emerytowi pracuj±cemu czy też emerytowi - byłemu pracownikowi) nie stanowi ono podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przykład

W lipcu 2013 r. pracownik otrzymał z ZF¦S ¶wiadczenie w postaci karnetu na basen o warto¶ci 180 zł. Ponieważ było to pierwsze ¶wiadczenie otrzymane przez pracownika w roku podatkowym, cała jego kwota zwolniona była od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof.

W dniu 5 sierpnia 2013 r. pracownik ten przeszedł na emeryturę.


I wariant

Były pracownik do końca 2013 r. nie zatrudni się ponownie w "swoim" zakładzie pracy i już jako emeryt otrzyma w sierpniu 2013 r. od byłego zakładu pracy ¶wiadczenie z ZF¦S w postaci dofinansowania do wczasów pod grusz± w kwocie 1.700 zł. Otrzymana kwota będzie w cało¶ci zwolniona od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o pdof.


II wariant

Ten sam pracownik, już jako emeryt, 2 wrze¶nia 2013 r. ponownie zatrudni się w "swoim" zakładzie pracy i dopiero w tym miesi±cu otrzyma z ZF¦S dofinansowanie do wczasów pod grusz± w kwocie 1.700 zł. ¦wiadczenie to do kwoty 200 zł, tj. 380 zł - 180 zł (¶wiadczenie otrzymane w lipcu) korzystać będzie ze zwolnienia od podatku, okre¶lonego w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof. Natomiast kwotę 1.500 zł (1.700 zł - 200 zł) pracodawca doliczy do pozostałych przychodów ze stosunku pracy osi±gniętych przez pracownika we wrze¶niu 2013 r. i opodatkuje.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

www.ZFSS.pl - ¦wiadczenia z Funduszu:

 Je¶li nie znalazłe¶ informacji, której szukasz,
wejdĽ do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Serwis Głównego Księgowego
Gazeta Podatkowa
Darmowy program PIT Gofin 2013 - www.pit.gofin.pl
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksi±g rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporz±dzenia - teksty ujednolicone

TEMATY W ZASOBACH PŁATNYCH zobacz ofertę prenumeraty

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60