ZFŚS, fundusz socjalny, świadczenia socjalne, świadczenie urlopowe
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021

Wypłata bonów ze środków ZFŚS w równej wysokości

1) Prowadzimy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego przekazujemy pracownikom m.in. bony. Czy jest prawidłowe przyznanie ich pracownikom w równej wysokości?

Nie. Pracodawca przy przyznawaniu pracownikom (i innym osobom uprawnionym do świadczeń z ZFŚS) świadczeń finansowanych z ZFŚS powinien mieć na uwadze art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070 ze zm.). Wynika z niego, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. W praktyce oznacza to, iż nie można przyznać tych świadczeń osobom uprawnionym w tej samej wysokości. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest bowiem instytucją prawną, która ma łagodzić różnice w poziomie życia pracowników i ich rodzin, a jego adresatami są zwłaszcza rodziny o najniższych dochodach (patrz: wyrok Sądu Najwyższego z 20 sierpnia 2001 r., sygn. akt I PKN 579/00). Pomoc powinna być więc kierowana do osób faktycznie jej potrzebujących, w tym pracowników lub emerytów, którzy osiągają niski dochód na jedną osobę w rodzinie. Kryterium socjalne należy stosować bez względu na rodzaj i formę ulgowego świadczenia lub usługi.

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania jego środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej powinny być określone w regulaminie ZFŚS. Swoboda pracodawcy w zakresie ustalania zapisów regulaminu ZFŚS jest ograniczona przez wymóg odniesienia się do kryterium socjalnego w przypadku przyznawania ulgowych świadczeń (patrz: wyrok w ramce). W praktyce następuje to często poprzez ustalenie we wspomnianym regulaminie "widełek" dochodowych służących do podziału uprawnionych według ich sytuacji materialno-bytowej. Prawidłowo stosowane kryterium dochodowe powinno prowadzić do wypłaty świadczeń z ZFŚS w zróżnicowanej wysokości.

Na marginesie omawianej sprawy należy zasygnalizować, że w orzecznictwie sądowym prezentowany jest pogląd, iż socjalne kryteria przyznawania ulgowych świadczeń i usług nie mają zastosowania do innych sposobów wydatkowania Funduszu (np. na organizację imprez integracyjnych czy pikników sportowo-rekreacyjnych), które na mocy regulaminu Funduszu mogą charakteryzować się dostępnością na równych prawach. Można tu przywołać wyrok SN z 23 października 2008 r., sygn. akt II PK 74/08, w którym orzeczono, iż:

"Przepis art. 8 ust. 1 ustawy (...) o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (...) nie odnosi się do całości działalności socjalnej w rozumieniu art. 2 pkt 1 tej ustawy, a jedynie do ulgowych świadczeń i usług. Regulamin może przewidywać wydatkowanie środków funduszu na inne cele mieszczące się w ramach działalności socjalnej oraz ustalać inne zasady korzystania z tych świadczeń, np. powszechnej dostępności na równych zasadach w zakresie imprez integracyjnych".

Przywołany wyrok potwierdza jednak, że ulgowe świadczenia socjalne z ZFŚS (do których należą wspomniane w pytaniu bony) należy przyznawać z uwzględnieniem kryterium socjalnego.

"(...) Przepis art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wyraźnie wiąże wysokość przyznawanego świadczenia (będącego pomocą finansową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy) z rozpatrywaną łącznie sytuacją życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej. Taki zaś charakter - pomocy finansowej - miały przyznane świadczenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkiej Nocy, stanowiąc ulgowe świadczenia w rozumieniu art. 8 ust. 1 tej ustawy. (...)"

Wyrok Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2012 r., sygn. akt I UK 140/12

"Swoboda regulacji w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zasad przyznawania indywidualnych świadczeń jest ograniczona ustanowioną przez ustawodawcę w art. 8 ust. 1 u.z.f.ś.s. (ustawy o ZFŚS - przyp. red.) ogólną zasadą, że przyznawanie tych świadczeń ma być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Tym samym regulamin powinien respektować i doprecyzować (...) zawartą w art. 8 ust. 1 (...) ustawy zasadę podziału świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rzecz pracowników, w oparciu o analizę ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. (...) O spełnieniu kryterium socjalnego nie może być mowy bez indywidualnej analizy sytuacji każdej uprawnionej do skorzystania z funduszu osoby".

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 4 kwietnia 2017 r., sygn. akt III AUa 934/16


2) Czy przekazane pracownikom bony z ZFŚS w równej wysokości podlegają opodatkowaniu? Jeśli tak, to czy ze środków firmy można pokryć pracownikom podatek PIT od ww. bonów? Jakie są tego konsekwencje podatkowe?

Otrzymanie przez pracownika bonu powoduje powstanie u niego przychodu ze stosunku pracy. W przypadku świadczeń z ZFŚS należy rozpatrzyć, czy nie będzie miał w tej sytuacji zastosowania przepis zwalniający tego rodzaju świadczenia z PIT. Jak stanowi bowiem art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PDOF, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1.000 zł (uwaga! w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, limit ten wynosi 2.000 zł).

UWAGA! Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Oznacza to, że do otrzymanych przez pracowników bonów z ZFŚS nie ma zastosowania powyższe zwolnienie z PIT, niezależnie od tego, czy bony te zostały przekazane pracownikom w równej wysokości, czy też nie. Wartość ww. bonów podlega zatem opodatkowaniu.

Wyjątkiem tutaj może być jedynie sytuacja, w której ww. bon zostanie przekazany pracownikowi w wieku do ukończenia 26 roku życia. W tym przypadku przychód uzyskany z tego tytułu może być zwolniony z PIT w ramach tzw. "ulgi dla młodych", limitowanej kwotą 85.528 zł.

Odnosząc się natomiast do kwestii "zwrócenia" pracownikom kwoty podatku od ww. bonów, należy zauważyć, że w przepisach ustawy o PDOF nie ma na ten temat żadnych regulacji. Gdyby jednak pracodawca zdecydował się na takie rozwiązanie, kwota ta jako wartość "dodatkowego świadczenia" (dla pracownika, stanowiłaby dla niego "kolejny" przychód.


3) Czy przekazane pracownikom bony z ZFŚS w równej wysokości podlegają oskładkowaniu?

Zasadniczo wartość świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie podlega oskładkowaniu. Takie wyłączenie z oskładkowania wynika z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949). Dla celów składkowych obejmuje ono również bony.

Aby jednak można było zastosować ww. zwolnienie składkowe, świadczenia otrzymane z ZFŚS muszą zostać przyznane pracownikom z uwzględnieniem kryterium socjalnego (o którym mowa wcześniej). W przeciwnym razie wartość przekazanych pracownikom świadczeń podlega oskładkowaniu.

Zatem wartość bonów z ZFŚS przyznanych pracownikom w równej wysokości (bez uwzględnienia kryterium socjalnego) podlega oskładkowaniu.

www.ZFSS.pl - Świadczenia z Funduszu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.